Máy nghiền bi

Căn cứ hình thức kết cấu, hệ thống truyền động có thể phân ra truyền động … , truyền động

Trung tâm vv. Sản phẩm cũng có thể căn cứ năng suất để phân loại φ3.2m, φ3.8m φ4.2m

Danh mục: